Grigs banner 1920x40

Общи условия

 1. ОБХВАТ

 

Настоящите Общи условия („Условия“) регламентират достъпа, условията и ползването на настоящата Платформа и са приложими към всяка употреба, оферта, поръчка, покупка и Договор от разстояние, сключен между „Лаптоп.БГ“ ЕАД („Търговец“) и Клиентите на Платформата.

 

Достъпвайки и използвайки Платформата, Клиентите се считат, че са запознати с настоящите Условия и са се съгласили да ги съблюдават и да бъдат обвързани от тях, включително да сключват Договори от разстояние при успешно завършена поръчка. Търговецът си запазва правото да актуализира и променя по всяко време съдържанието на настоящите Условия, актуалната версия на които е винаги налична на Платформата.

 

За преглед, съхранение или отпечатване на настоящите Условия във формат за печат моля натиснете тук.

 

 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

В настоящите Условия, следните термини са употребени със следните значения:

 

 1. Платформа: онлайн магазините, достъпни на следните домейни: www.laptop.bg, www.smartphone.bg, www.smartwatch.bg, www.tablet.bg, www.desktop.bg, www.photocamera.bg, www.ele.bg;

 2. Съдържание: текст, описания, графики, лога, снимки, (движещи се) изображения и/или илюстрации, налични на Платформата;

 3. Стоки: стоки и продукти, налични и/или предлагани на Платформата;

 4. Стоки с дълготрайна употреба: стоки, които запазват изискваните от тях функции и начин на действие при тяхната обичайна употреба.

 5. Стока, съдържаща цифрови елементи: всяка движима материална вещ, която съдържа цифрово съдържание или цифрова услуга или е взаимосвързана с цифрово съдържание или с цифрова услуга по такъв начин, че липсата на цифровото съдържание или цифровата услуга би попречило на стоката да изпълнява своите функции.

 6. Търговец: „Лаптоп.БГ“ ЕАД, администратор на Платформата, чрез която продава или предлага за продажба Стоки;

 7. Потребител: потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки;

 8. Клиент: Потребител, юридическо лице или друго правно образувание, което достъпва, разглежда, ползва и закупува Стоки чрез Платформата;

 9. Договор от разстояние: e всеки договор, сключен между Търговеца и Потребител като част от организирана система за продажби от разстояние, каквато е Платформата;

 10. Начини на плащане: средствата, използвани в Платформата за осъществяване на плащания.

 11. ePay: система за електронни плащания на „Ипей“ АД.

 12. Куриер: Еконт Експрес ООД или Спиди АД, предоставящи куриерски услуги и доставящи Стоки до посочения от Клиент адрес;

 13. Oтказ: правото на отказ от поръчка/Договор от разстояние;

 14. Стандартен формуляр за отказ: образецът, включен в Приложение № 1.

 15. Непреодолима сила: непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора от разстояние.

 

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦА

 

Наименование: „Лаптоп.БГ“ ЕАД

ЕИК: 207465623

ДДС номер: BG207465623

Седалище: гр. София, ул. Тайга 14

Адрес за упражняване на дейността (Централен офис): гр. София, ул. “Боян Дамянов” 7

Телефонен номер: 02 490 1111

Работно време: 10:00 – 19:00

Електронна поща: [email protected]

 

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

 

 

Комисия за защита на потребителите (КЗП)

 

Адрес: гр. София, пл. „Славейков“ №4А

 

Електронна поща: [email protected]

Интернет страница: www.kzp.bg

 

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

 

Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

Електронна поща: [email protected]

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

 1. ПЛАТФОРМАТА

 

 1. Платформата е онлайн (електронен) магазин, където Клиентите имат възможност да:

  1. Разгледат напълно безплатно нейното Съдържание, включително, но не само информация свързана с предлаганите Стоки, техните характеристики, цени, условия на поръчка, плащане и доставка;

  2. Регистрират и създадат акаунт (профил), за да:

   1. отправят поръчки и електронни изявления във връзка със закупуване на Стоки и сключване и изпълнение на Договори от разстояние.

   2. извършват плащания посредством платежните средства, приемани от Търговеца;

  3. Получат информация относно приложимите условия за поръчка, доставка, гаранция, а когато е приложимо – относно потребителските права, отказ, гаранции, както и ракламационни процедури и процедури за решаване на спорове.

  4. Изискват/получават допълнителна информация и съдействие по отношение на отправена поръка, Стоките и/или Договора от разстояние;

 

 1. СЪОБЩЕНИЯ

 

 1. Във връзка с използването на Платформата, Търговецът може да изпраща на регистрираните в нея Клиенти обявления, уведомления, актуализации и съобщения от технически и административен характер.

 2. Търговецът може да изпраща известия относно текущи оферти и промоционални продукти и услуги до Клиенти, които са се абонирали за тази услуга.

 3. Клиентите ще получават съобщенията по т.2 и т.3. на адреса на електронна поща, предоставен по време на регистрацията на акаунт.

 

 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

 1. Съдържанието, достъпно на Платформата, е обект на авторско право, защитена търговска марка и/или други права на интелектуална собственост и е собственост на Търговеца, неговите лицензодатели, бизнес партньори и/или доставчици.

 2. Съдържанието на Платформата може да бъде използвано само за предвидената цел, за което е предоставена.

 3. Клиентите и/или които и да е други лица нямат право, без предварително писмено разрешение от Търговеца, да копират, модифицират, променят, публикуват, разпространяват, препращат, продават или прехвърлят, изцяло или частично, каквото и да е Съдържание за търговски цели, освен ако не е посочено друго в приложимото законодателство.

 4. Клиентите имат право да разглеждат, използват, отпечатват и изтеглят Съдържание от Платформата само за лични, информационни и нетърговски цели.

 

 1. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ & ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

 

 1. Търговецът може да събира, използва, съхранява или обработва по-друг начин лични данни при посещение, употреба, регистрация на акаунт и/или отправяне на поръчки в Платформата.

 2. Подробно описание на начина, по който Търговецът борави с личните данни, предоставени чрез Платформата, е налично в Политиката за поверителност, достъпна тук.

 3. Подробно описание на начина, по който Търговецът използва бисквитки на Платформата, е налично в Политиката за бисквитките, достъпна тук.

 

 1. ДОСТЪП И РЕГИСТРАЦИЯ

 

 1. Съдържанието на Платформата е достъпно свободно за всеки Клиент.

 2. Регистрацията на акаунт е доброволна и безплатна като същата е необходима само за ползването на определени функционалности на Платформата, включително възможността за отправяне на поръчки и извършване на покупки на Стоки и/или сключване и изпълнение на Договори от разстояние.

 3. По отношение на Потребителите се прилагат следните изисквания:

  1. За да се регистрира в Платформата, всеки Потребител следва да е на възраст не по-малко от 16 години.

  2. За да извърши покупки на Стоки и сключи Договор от разстояние в Платформата, Потребителят следва да е на възраст не по-малко от 18 години.

 4. С отправянето на поръчка за закупуването на Стоки Потребителят декларира, че:

  1. е физическо лице на възраст не по-малко от 18 години;

  2. не са налагани и не съществуват ограничения на неговата дееспособност;

 5. За успешна регистрация, Клиентът следва:

  1. Да предостави в регистрационната форма валиден адрес на електронна поща, за идентификация (потребителско име) на акаунта и да избере парола по свой избор или

  2. Да използва своя профил от Социалната мрежа Facebook.

 6. Клиентът се съгласява, че всички дейности, които се извършват от неговия акаунт включително, но без ограничение, преглеждане на Съдържанието на Платформата, приемане на условия, извършване на поръчки или плащания за Стоки, изпращане на електронни писма и друга електронна комуникация, ще се считат че са били направени и/или упълномощени от него.

 7. Клиентът носи отговорност за:

  1. запазване на поверителността на неговите потребителско име и парола.

  2. всички дейности, които се извършват чрез неговия акаунт и/или парола.

  3. всяка злоупотреба с акаунта от трети страни, доколкото на него може да му се вмени вина.

  4. за точността, актуалността и пълнотата на предоставената от него информация.

 8. Ако Клиентът узнае за злоупотреба или неразрешено използване на потребителското име, паролата и/или регистрирания акаунт, той трябва незабавно да информира Търговеца.

 9. Търговецът си запазва правото да ограничава или прекратява акаунти, да премахва или редактира Съдържание или да отменя поръчки по свое усмотрение, доколкото това е позволено от закона.

 

 1. ОФЕРТИ. ЦЕНИ.

 

 1. Всяка оферта съдържа пълно и точно описание и информация за наличността, характеристиките, състава, както и изображенията на предлаганите Стоки. Изображенията на Стоките не винаги възпроизвеждат точния външен вид, характеристики или произход на Стоките, тъй като действителният продукт може да варира в разумна степен с оглед напр. негови регионални спецификации.

 2. Ако дадена оферта е с промоционален характер (промоция), с ограничена продължителност или ако относно нея се прилагат определени специфични условия, това ще бъде изрично обозначено в офертата и описанието на Стоката.

 3. Търговецът си запазва правото да променя или отменя оферта/промоция по всяко време, преди промоционалните Стоки да са били успешно закупени от Клиента, доколкото това е позволено от закона.

 4. Всички посочени цени са в български лева (BGN) и включват ДДС.

 5. Цената на Стоките не включва цената за доставка. Доставката на Стоките е за сметка на Клиента, като информация за точната стойност на доставката се предоставя допълнително и непосредствено преди завършването на поръчката.

 6. При плащане по банков път, чрез ePay и/или използване на кредитна/дебитна карта е възможно за Клиента да възникнат допълнителни разходи, представляващи такси, комисионни, лихвени проценти и разлика във валутните курсове, добавени от банката - издател на картата/изпълнител на банковия превод във връзка с предоставяните от нея услуги за банкови преводи и разплащания. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Клиента и се уреждат изключително от условията на неговата банка.

 

 1. ПРОЦЕС НА ПОРЪЧКА. ПРОМЯНА ИЛИ ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА.

 

 1. Началото на търговските взаимоотношения между Търговеца и Клиента започват при успешно подадена поръчка от последния за закупуване на Стоки от Платформата:

  1. Договорът за продажба се сключва изключително чрез електронни средства на български език посредством Платформата:

  2. Договорът става валиден, когато Клиентът приеме офертата, направи поръчка и се изпълнят условията, посочени в настоящия раздел.

 2. Процесът на поръчка за закупуване на Стоки от Платформата включва следните стъпки:

  1. Стандартен процес на поръчка чрез избор на бутона „Купи“:

   1. Избор на Стока в желаните спецификация и количество ;

   2. Добавяне на Стоката в количката за пазаруване.

   3. Преглед на параметрите на поръчката.

   4. При необходимост коригиране на поръчката с помощта на бутоните за промяна.

   5. Избор на предпочитан офис на Куриера за доставка на Стоката,
   6. При необходимост, промяна на адрес за доставка.
   7. Избор на предпочитан начин на доставка.

   8. Въвеждане на адрес за доставка.

   9. Избор на предпочитан начин на плащане.

   10. Въвеждане на информация за платежна карта (при плащания по т. 38).

   11. Приемане на настоящите Условия и избор на бутона "Плати".

  2. Експресни плащания посредством бутона „Apple Pay“ за потребителите на услугата Apple Pay, съответно посредством бутона „Плати сега“ за потребителите на услугите за плащания през интернет браузър Google Pay и Microsoft Pay:

   1. Избор на Стока в желаните спецификация и количество;

   2. Избор на бутона„Apple Pay“, съответно на бутона „Плати сега“.

   3. Преглед на параметрите на поръчката, избор на предпочитан офис на Куриера за доставка на Стоката или при необходимост, промяна на предпочитан начин и адрес на доставка, избор на предпочитана платежна карта и адрес за фактуриране - извлечени автоматично от профила на Клиента, регистриран в съответната услуга.

   4. Избор на бутона „Apple Pay“, съответно на бутона „Плати сега“.

 3. С натискане на бутона „Apple Pay“, бутона „Плати сега“ или съответно бутона “Плати” (в зависимост от предпочитания процес на поръчка и използваната услуга) Клиентът:

  1. потвърждава покупката в края на процеса на поръчка и се съгласява да приеме и плати пълната стойност на закупените Стоки съгласно потвърдената поръчка.

  2. дава право на Търговеца да се свърже с него, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

  3. декларира, че е прочел и приема настоящите Условия и се е запознал с цялата налична информация относно съответната Стока, нейните характеристики и параметри, прилежащи аксесоари и консумативи и всички допълнителни материали, гаранционни условия и особености и документация, налични в описанието на Стоката в Платформата (Раздел „Документация“).

 4. Ако подадена поръчка не може да бъде приета изцяло или частично, Клиентът ще бъде уведомен за това своевременно. Незавършени поръчки не се считат за приети.

 5. За всяка успешно направена поръчка Търговецът незабавно потвърждава приемането на поръчката чрез:

  1. визуализация на страница за потвърждение, показваща спецификациите и условията на направената поръчка, които могат да бъдат изтеглени/запазени от Клиента;

  2. електронно съобщение за потвърждение, съдържащо спецификациите и условията на направената поръчка;

 6. Обработването и изпълнението на подадена поръчка започва както следва:

  1. Ако поръчката е отправена в неработен ден или извън работно време – същата се обработва на следващия работен ден, съответно в началото на следващата работна седмица, а се изпълнява след като транзакцията на плащането бъде потвърдена (с изключение на плащане чрез наложен платеж с пощенски паричен превод).

  2. Ако поръчката е отправена в работен ден в работно време, същата се обработва в рамките на деня, а се изпълнява след като транзакцията на плащането бъде потвърдена (с изключение на плащане чрез наложен платеж с пощенски паричен превод).

  3. При заплащане по банков път обработването на поръчката започва след нейното потвърждение по реда на т.31, а изпълнението ѝ - след като транзакцията на плащането бъде потвърдена и съответната сума постъпи по банковата сметка на Търговеца.

  4. При заплащане чрез наложен платеж с пощенски паричен превод обработването и изпълнението на поръчката започва след нейното потвърждение по реда на т.31.

  5. За Стоки със статус "предварителна поръчка", по отношение на които се изисква предварителното заплащане на капаро - изпълнението започва след като транзакцията на плащането на тази сума бъде потвърдена.

 7. При евентуална промяна на стойността на Стоките в периода между подаване на поръчката и нейното изпълнение, Клиентът заплаща първоначалната стойност на поръчката.

 8. Клиентът може да промени успешно отправена поръчка или да се откаже от нея в рамките на един час, считано от момента на потвърждаването ѝ. Това не оказва влияние върху правата на Клиентите да се откажат от поръчката си съгласно раздел XIV по-долу.

  1. При промяна на поръчката Клиентът не се задължава със закупуването на Стока на същата стойност, както и Стока от същата марка.

  2. В случай, че за отправената поръчка е издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие. Приемо-предавателният протокол (когато е приложимо) се унищожава.

  3. В случай, че отправената поръчка е заплатена, сумата се възстановява.

 9. По отношение на всички данни, предоставени по време на поръчката (име, адрес на електронна поща, адрес на доставка, банкови данни), Клиентът:

  1. гарантира, че информацията е пълна, точна и правилна и че не е използвал данни на трети лица без неговото позволение;

  2. се задължава незабавно да информира Търговеца за всякакви настъпили/необходими промени в данните.

 10. Информация за отправените поръчки и закупените Стоки се съхранява в Платформата съгласно условията и сроковете на чл. 38 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Потребителят има достъп до информацията за направените поръчки и плащания по всяко време чрез своя акаунт.

 

 1. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ.

 

 1. Търговецът приема плащания с кредитна и дебитна карта, банков превод, наложен платеж с пощенски паричен превод, през ePay.bg и/или по отношение на Потребители - покупка на изплащане/стоков кредит.

 2. При използването на кредитна и дебитна карта:

  1. Търговецът приема кредитни и дебитни карти Maestro, Visa, Mastercard, American Express (през epay.bg), Dinner's Club (през epay.bg).

  2. Плащанията в Платформата се извършват чрез виртуален ПОС терминал в сигурна среда, предоставен от оператора на платежна система Страйп ( Stripe Inc.):

   1. Потребителят въвежда данните на предпочитана платежна карта.

   2. Потребителят приема настоящите Условия и избира бутона "Плати".

   3. Информацията за платежната карта се регистрира по сигурен канал в платежната система на Страйп.

   4. След приключване на плащането, информация за вида на използваната карта, нейната валидност, титуляр, както и последните 4 цифри от номера ѝ се предават автоматично към системата на Търговеца за потвърждение на транзакцията.

  3. Плащания, осъществени посредством интегрираната функционалност за експресни плащания чрез бутона „ Pay“ (за потребителите на услугата Apple Pay), съответно чрез бутона „Плати сега“ (за потребителите на услугите за плащания през интернет браузър Google Pay и Microsoft Pay) се извършват чрез виртуален ПОС терминал в сигурна среда, предоставен от оператора на платежна система Страйп (Stripe Inc):

   1. Информацията за платежната карта се извлича автоматично чрез приложно-програмен интерфейс (API) от профила на Клиента, регистриран в съответната услуга.

   2. Информацията за платежната карта се регистрира по сигурен канал в платежната система на Страйп.

   3. След приключване на плащането, информация за вида на използваната карта, нейната валидност, титуляр, както и последните 4 цифри от номера ѝ се предават автоматично към системата на Търговеца за потвърждение на транзакцията.

 3. При плащания чрез банков превод:

  1. Клиентът следва да посочи като основание за плащането номера на поръчката, генериран от Платформата и да заплати дължимата сума по следната банкова сметка (в български лева) на Търговеца:

   Уникредит Булбанк АД

   IBAN: BG38UNCR70001511173347

   BIC: UNCRBGSF

  2. При изрично изявено желание от страна на Клиент, заплащането на дължимата сума може да се осъществи и на една от следните по следната банкова сметка (в български лева) на Търговеца:

   Банка ДСК

   IBAN: BG50STSA93000022019936

   BIC: STSABGSF

  3. Дължимата сума следва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни от поръчката. В противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана.

 4. При плащане чрез наложен платеж с пощенски паричен превод:

  1. Клиентът заплаща дължимата сума на куриера, доставил Стоката.

  2. Представител на Куриер издава разписка за пощенски превод, която е документ заместващ касовата бележка.

  3. Плащането с наложен платеж се извършва чрез услугата Пощенски паричен превод на Еконт Експрес ООД.

 5. При плащане чрез системата за електронни плащания ePay.bg:

  1. Оператор на системата ePay.bg е „Ипей“ АД. Общите условия на ePay.bg могат да бъдат открити тук.

  2. Търговецът приема кредитни и дебитни карти Maestro, Visa, Mastercard, American Express, Dinner's Club.

 6. Плащания посредством кредитна или дебитна карта и/или чрез системата ePay.bg се осъществяват, след като:

  1. Клиентът се е регистрирал в ePay.bg.

  2. Клиентът е генерирал поръчка на Платформата и е натиснал бутона „Купи“.

  3. Платформата е препратила Клиента към виртуалния ПОС терминал, съответно към системата ePay.bg, където Клиентът въвежда данните на своята кредитна/дебитна карта;

  4. Клиентът успешно е заявил (наредил) транзакцията;

  5. Клиентът бива препратен обратно към Платформата, където се визуализира статуса на плащането.

 7. При закупуването на Стока на изплащане/стоков кредит:

  1. Всеки регистриран Потребител, навършил 18 години и с постоянен трудов договор през последните 6 месеца, може да кандидатства дистанционно за отпускане на стоков/потребителски кредит, предоставен от една от следните финансови институции:

   1. "ПБ ЛИЧНИ ФИНАНСИ".

   2. „Ти Би Ай Банк” EАД („Ти Би Ай“).
   3. „Банка ДСК“ АД („ДСК“).
  2. Необходими документи за кандидатстване: лична карта и съгласие за обработка на личните данни.

  3. Минималната сума за кандидатстване е както следва:

   1. ПБ ЛИЧНИ ФИНАНСИ: от 150 лева с ДДС до 25 000 лева с ДДС.

   2. Ти Би Ай: от 100 лева с ДДС до 30 000 лева с ДДС.
   3. ДСК: от 150 лева с ДДС до 10 000 лева с ДДС.
  4. Пълните условия по кредитиране на посочените в т.43.1. финансови институции мога да бъдат открити на техните официални интернет страници, както и:
   1. Условията за кредитиране от ПБ ЛИЧНИ ФИНАНСИ могат да бъдат открити тук.
   2. Условията за кредитиране от Ти Би Ай могат да бъдат открити тук.
   3. Условията за кредитиране от ДСК могат да бъдат открити тук.
  5. Стоката се получава само и единствено от лицето, което кандидатства за кредита.
 8. Клиентът се съгласява, че Търговецът има право да изисква и приема авансово плащане за поръчаните Стоки и тяхната доставка.

 9. Търговецът не носи отговорност за каквито и да било разходи, настъпили във връзка с допълнителни такси, комисиони, лихвени проценти и разлика във валутни курсове, добавени от банката на Клиента и/или финансовата институция във връзка с предоставяните услуги за плащания.

 10. Търговецът издава електронна фактура и гаранционна карта за всяка заплатена поръчка като Клиентът може да ги запамети или архивира във всеки един момент от своя акаунт. За издаване на документите на юридическо лице, Клиентът следва надлежно да е попълнил необходимата информация в раздел „Фирмени данни“ в своя акаунт.

 

 1. ДОСТАВКА

 

 1. Търговецът препоръчва доставката на закупена Стока да се осъществява до офиса на Търговеца или на доставчик на куриерски услуги като най-сигурен начин за осъществяване на проверка на самоличността на получателя на закупения артикул и свеждане до минимум възможността за измами и злоупотреба с лични данните на Потребителите и/или доставката на закупената от тях стока на трети, неоторизирани лица.
 2. Доставката се осъществява самостоятелно от Търговеца или посредством доставчик на куриерски услуги на лицензиран пощенски оператор („Куриера“).Поръчана и закупена Стока се доставя по подразбиране до офис на Куриера.
 3. Доставката се осъществява на територията на Република България, където Търговецът или Куриерът имат покритие за доставка.

 4. Поръчана и закупена Стока се доставя по подразбиране до офис на Куриера, освен ако не се доставя самостоятелно от Търговеца.

 5. Извън случаите, в които Търговецът доставя самостоятелно закупена Стока, същият използва куриерските услуги на Еконт Експрес ООД или Спиди АД.

 6. Срокът за доставка на поръчката е съгласно графиците на Търговеца или Куриера, в работни дни и часове, но във всеки случай в рамките на 30 (тридесет) дни от датата на поръчката, освен ако не е договорен друг срок за доставка. Търговецът или представител на Куриера уведомяват Клиента, ако се появят непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

 7. Всички Стоки:

  1. се доставят в опаковки, съответстващи на вида на Стоките и начина на транспортирането им.

  2. са застраховани върху цялата обявена стойност в случай на загуба от страна на Куриера.

  3. се доставят с включена услуга “Преглед и тест”.

 8. Всички Стоки се считат за надлежно доставени в съответствие със заявената с поръчката информация:

  1. скогато, в случай че са адресирани до Потребител, същите са приети лично от получателя на Стоките или от пълнолетен член на неговото домакинство, живеещо на адреса, посочен в пратката, срещу подпис и представен документ за самоличност;

  2. когато, в случай че са адресирани до еднолични търговци и юридически лица, същите са надлежно доставени на посочения върху пратката адрес;

  3. когато, в случай че са адресирани до Клиенти, същите са предадени и приети на посочено от тях трето лице, различно от Куриера или негов представител.

 9. Доставката на Стоките е за сметка на Клиента, като информация за точната стойност на доставката се предоставя допълнително и непосредствено преди завършването на поръчката.

 10. Рискът от загуба и/или повреда на Стоките преминава върху Клиента в момента, в който Клиентът или посочено от него трето лице, различно от Куриера или негов представител, приеме Стоките.

 11. Търговецът не носи отговорност за изпълнение на поръчката съгласно първоначално заявената информация за покупка и доставка на поръчаната Стока, ако в рамките на срока по т.52 :

  1. Клиентът не е коригирал неточно или грешно предоставена от него информация за доставка в съответствие с т.35.2;

  2. Клиентът не се е свързал с Търговеца или Куриера в случаите на непотърсена Стока и/или при неуспешно извършени от страна на Търговеца или Куриера 3 (три) опита за нейната доставка в съответствие със заявената с поръчката информация.

  3. В тези случаи и след изтичането на срока по т.52, Търговецът има право да се разпорежда с непотърсената (недоставената) Стока, като приложение намират съответно т.34.2 и т.34.3.

 

 1. ПРАВО НА ОТКАЗ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ.

 

 1. Настоящият раздел регламентира условията, които уреждат правото на Клиентите спрямо Търговеца да се откажат от поръчката си по смисъла на Закона за защита на потребителите. За отказ от сключен договор за кредит (за Стока, закупена на изплащане) по смисъла на чл.29 от Закона за потребителския кредит, съответно чл. 12 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Клиентите следва да се обърнат към съответната финансова институция, предоставила им кредита.

 2. Право на отказ имат всички Клиенти на Платформата.

 3. Клиентът има право да се откаже от поръчката си, а Потребителят - от сключения Договор от разстояние, без да посочват причина, без да дължат обезщетение или неустойка и без да понесат каквито и да е разходи, с изключение на преките разходи за връщане на Стоките, в срок от 14 дни от:

  1. деня, в който Стоката е получена;

  2. когато поръчката обхваща няколко Стоки: деня, на който е получена последната Стока.

 4. По време на този 14-дневен период, Клиентът следва да полага дължимата грижа спрямо Стоката/ите и опаковката:

  1. Клиентът ще разопакова или използва Стоката само до необходимата степен за установяване на тяхното естество, характеристики и функционалност.

  2. Клиентът е отговорен за намаляването на стойността на Стоката, причинен от боравене със Стока, различно от разрешеното по-горе.

 5. Правото си на отказ може да бъде осъществено чрез недвусмислено заявление до Търговеца както следва:

  1. За Клиенти – чрез Онлайн формуляр за отказ, намиращ се на адрес https://laptop.bg/form_refuse. В този случай, Търговецът ще изпрати на Клиента потвърждение за получаването на отказа по електронната поща, посочена в онлайн формуляра за отказ.

  2. За Потребители – освен Онлайн формуляра по т.62.1.. - чрез Стандартния формуляр за отказ (приложен в края на настоящите Условия), изпратен по електронната поща или адреса на упражняване на дейността на Търговеца, посочени в р. III. При упражняване на отказа по електронен път - Търговецът ще изпрати на Клиента потвърждение за получаването на отказа по електронната поща.

  3. Друго недвусмислено заявление, представляващо изразено решение за отказ, адресирано до Търговеца.

 6. Клиентът следва да изпрати Стоките или да ги предаде на Търговеца възможно най-скоро, но в рамките на 14 дни, считано от деня, следващ заявлението по предходната точка.

  1. Клиентът трябва да върне Стоките с всички доставени опаковки, документация, лицензионни стикери, трайни носители и аксесоари в оригиналното им състояние и без нарушен търговски вид.

  2. Клиентът трябва изцяло да заличи, изтрие и премахне какъвто и да е допълнително инсталиран софтуер и/или операционна система и всякаква информация и лични данни, които евентуално са били допълнително съхранени в закупените Стоки, и трябва да излезе от всеки акаунт, който евентуално е свързан с тях.

  3. До връщането на Стоките рискът от загуба и/или повреда, довела до намалена стойност на Стоките, се поема от Клиента.

  4. Рискът и тежестта на доказване за правилното и своевременно упражняване на правото на отказ се носят от Клиента.

 7. Клиентът поема преките разходи за връщането на Стоката.

 8. Търговецът възстановява всички плащания, различни от разходите по т. 64 и т.76.2., възможно най-скоро, но в рамките на 14 дни след датата на заявлението за отказа.

  1. Търговецът може да изчака възстановяването на плащанията докато не получи Стоката/ите или докато Клиентът не докаже, че е върнал Стоките, в зависимост от това кое от двете обстоятелства настъпи първо.

  2. Търговецът, със съгласието на Потребителя, възстановява платените суми по посочена от последния негова банкова сметка. В противен случай Търговецът използва същото платежно средство, което Клиентът е използвал за извършване на първоначалната транзакция.

  3. Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

  4. Възстановяването на сумите е безплатно за Клиента.

  5. Търговецът не може да възстанови евентуални такси, добавени от банката на Клиента, начислени във връзка с предоставените услуги за разплащания за осъществяване на първоначалното плащане по поръчката.

 9. Следните Стоки са изключени от правото на отказ:

  1. Стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, върху които Търговецът няма влияние и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

  2. Стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

  3. Краткотрайни Стоки или Стоки с ограничена трайност.

  4. Запечатани Стоки, които поради здравословни или хигиенни причини не могат да бъдат върнати и са разпечатани след доставката им;

  5. Стоки, които поради своето естество са необратимо смесени с други Стоки;

  6. Запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

  7. Стоки, представляващи цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

  8. Стоки, представляващи консумативи (тонери, касети, мастилници, хартия, препарати) в случай, че целостта на опаковката им е нарушена. В случай, че тези консумативи следват закупена Стока, Клиентът може да упражни правото си на отказ от тази Стока след като заплати стойността на консуматива с нарушена опаковка.

  9. Стоки, по отношение на които Клиентът е активирал лицензии, регистрирал гаранции на производителя/вносителя; деинсталирал оригинални операционни системи, фабрични софтуерни компоненти и/или други компютърни програми, с които Стоките са били доставени.

 10. Упражняването на правото на отказ прекратява:

  1. задълженията на Търговецa и на Клиента за изпълнение на поръчката, съответно Договора от разстояние;

  2. допълнителни споразумения във връзка с поръчката, съответно Договора от разстояние.

 

 1. ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

 

 1. Търговецът гарантира, че Стоките отговарят на поръчката, съответно на Договора от разстояние и съответства на спецификациите и характеристиките, изброени в офертата и описанието на Стоката, с разумните изисквания и/или очаквания за използваемост и/или надеждност, които са нормални за стоки от същия вид.

 2. Клиентът трябва да прегледа Стоката в момента на доставката и предаването. При констатиране на транспортни дефекти – повреди, удари и други щети при доставката, Клиентът следва да подпише двустранен протокол за щети в присъствието на Куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно да уведоми Търговеца. В противен случай Стоката се смята за одобрена като съответстваща на направената поръчка и приета без забележки.

 3. Стоките, предлагани на Платформата, притежават:

  1. Гаранция за съответствие на Стоките с Договора за продажба съгласно Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки („ЗПЦСЦУПС“) за Потребители. (“Законова гаранция“);

  2. Търговска гаранция, предоставена от Търговеца за всички Клиенти („Търговска гаранция“);

 4. Законовата гаранцията се урежда съгласно Глава Трета от ЗПЦСЦУПС и свързаното българското законодателство. Потребителят има право на рекламация в съответствие с Глава Четвърта от ЗПЦСЦУПС във връзка с липсата на съответствие на Стоката с Договора от разстояние, когато след доставката, при първата проверка или по време на съхранението, монтажа, изпитването или експлоатацията, са установени несъответствия с Договора от разстояние.

  1. Рекламацията на стоката може да се предяви до две години, считано от доставянето на стоката. Рекламацията на стоки, съдържащи цифрови елементи по смисъла на ЗПЦСЦУПС, може да се предяви в рамките на:

   1. две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга;

   2. две години, считано от доставянето на стоките и започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга в рамките на определен период от време;

   3. периода от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да бъде предоставено/предоставенa, съгласно договора за продажба, когато договорът предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за срок, по-дълъг от две години.

   4. Сроковете по т. 71.1 спират да текат през времето, необходимо за привеждане на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, в съответствие.
  2. При предявяване на рекламацията, Потребителят следва да посочи:

   1. предмета на рекламацията;

   2. предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията (ремонт или замяна), съответно размера на претендираната сума;

   3. адрес за контакт.

  3. Потребителят трябва да приложи всички документи, на които се основава рекламацията, включително:

   1. касов/системен бон или фактура;

   2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на Стоката;

   3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

  4. Търговецът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително: 1) стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие и 2) значимостта на несъответствието на стоката със сключения договор.

  5. Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

   1. Търговецът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 от ЗПЦСЦУПС или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 от ЗПЦСЦУПС или Търговецът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно т.71.4;

   2. появи се несъответствие въпреки предприетите от Търговеца действия за привеждане на стоката в съответствие; като при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, Търговецът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по т.71.1;

 5. Извън гаранцията по т.70.1., Стоките притежават и допълнителна търговска гаранция, предоставена от Търговеца на всички Клиенти:

  1. Търговската гаранция обхваща територията на Република България и/или други държави в случаите, когато това е изрично упоменато в описанието или гаранционната карта на Стоката.

  2. Срокът на търговската гаранция за всеки продукт е упоменат в раздела "Гаранция" в описанието на всеки модел на Платформата и/или в гаранционната карта, предоставена при доставката на поръчана Стока. В случаите, в които не е предоставена гаранционна карта, срокът на търговската гаранция се определя от описанието на Стоката в получено от Клиента електронно писмо, потвърждаващо успешно направената поръчка в Платформата. За начална дата на търговската гаранция се счита предоставен фискален бон и/или фактура, удостоверяващи продажбата.

  3. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на Потребителите, произтичащи от Законовата гаранция. Ако Търговецът е предоставил търговска гаранция за стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламация т. 70.1, рекламацията може да се предяви до изтичането на по-дългия срок на търговската гаранция при условията, посочени в нея.

 6. Клиентите могат да открият информация относно предоставената гаранция в своя акаунт (Раздел „Моите гаранции“).

 7. Рекламации мога да се предявяват на адрес: гр. София, ул. „Боян Дамянов“ 7 пред представител на Търговеца, както и на интернет страницата на Търговеца..

 8. За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи по смисъла на ЗПЦСЦУПС, ремонтът или замяната на стоките, като методи на осъществяване на рекламацията, се извършват безплатно в рамките на 1 (един) месец, считано от уведомяването на Търговеца от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя .

 9. При закупуване на Стоки (компоненти) по самостоятелен избор на Клиентите, предназначени за употреба в тяхната съвкупност (конфигурация):

  1. гаранционните условия важат за всяка една Стока (компонент) отделно, не и за тяхната съвкупност (конфигурация), независимо дали Търговецът е предоставил на Клиента услуга по сглобяване на така закупените Стоки (компоненти) в компютърна конфигурация.

  2. предоставена услуга по сглобяване на закупени Стоки (компоненти) в компютърна конфигурация не подлежи на възстановяване, освен ако предмет на рекламацията е самата услуга.

 10. Търговецът не носи отговорност за:

  1. за нормалното функциониране на конфигурация от Стоки (компоненти) в случаите на т.76;

  2. за изтрита информация и загубени данни, при извършване на ремонт/и и преинсталация на софтуер и операционна система.

  3. за софтуер, допълнително инсталиран от Клиента и/или повреди или проблеми, възникнали в следствие от неправилното използване на софтуера;

  4. за повреди и/или възникнали дефекти на Стоки, при констатирани извършени промени в тях от страна на Клиентите;.

  5. за повреди и/или възникнали дефекти на Стоки в следствие на неправилното транспортиране, съхранение, употреба и поддръжка на техническото изделие и/или на употреба на неподходящ, несъвместим или нелицензиран софтуер, включително в следствие на неоторизирани модификации на вградения софтуер

 11. Търговецът си запазва правото да откаже гаранционно обслужване за Стока, когато, в хода на рекламацията се установи:

  1. несъответствие между данните в документите по т.71.3 и тези на Стоката, включително заменени, подправени или заличени серийни номера (IMEI);

  2. нарушени гаранционни стикери, пломби и фабрични етикети и/или установени опити за промяна на Стоката и/или ако Стоката е отваряна, разглобявана или е правен опит за нейн ремонт или промяна от неоторизиран сервизен център или от неоторизирано лице.

  3. следи от механично въздействие, изпускане, удар, лошо съхранение, замърсена среда, излагане на природни въздействия, включително на пряка слънчева светлина, висока влажност, прекалено ниска и/или висока температура, проникване на течности, влага, храни, напитки, насекоми, растения, предмети, токов удар и други фактори извън допустимите граници за нормална употреба или правилно използване на Стоката.

  4. дефекти, дължащи се на използване на некачествени и/или неоригинални консумативи, неоригинални адаптери и аксесоари, неодобрени от производителя на Стоката;

  5. защитени чрез пароли BIOS и/или операционна система на Стоката, непозволяващи диагностиката и/или гаранционното обслужване на Стоката.

  6. други условия, включени в информацията по т.73.

 12. Търговецът запазва правото да начисли, съответно да удържи суми за сторени допълнителни такси или разходи за услуги, доколкото същите не са вследствие на проявил се дефект на Стока и/или попадат извън срока и/или обхвата на Законовата, съответно Търговската гаранция на Стоката, в това число и за:

  1. запазването и/или прехвърляне на информация, съхранена в Стоката;

  2. диагностика на софтуера;

  3. почистване и извършване на профилактика при констатирано силно замърсяване на Стоката;

  4. диагностика на Стоката и транспортни разходи в случаите на установен/и дефект/и по т.77.

  5. транспортни разходи за приемане и връщане на Стоката, при констатирано съответствие на Стоката с Договора от разстояние

 

 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

 

 1. Търговецът не твърди или гарантира, че използването на Платформата ще бъде без прекъсвания, навременно, сигурно или без грешки.

 2. Търговецът не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени вреди, произтичащи от използването или невъзможността за използване на съдържанието на Платформата или по друг начин произтичащи от или във връзка с правните отношения, уредени от настоящите Условия, които са извън контрола на Търговеца.

 3. В случай на непреодолима сила (напр. стачки, екстремни метеорологични условия и др.):

  1. задълженията на Търговеца се спират по време на периода на нейното действие.

  2. Ако продължителността на непреодолимата сила отнеме повече от 14 (четиринадесет) дни, както Търговецът, така и Клиентът имат право да прекратят Договора от разстояние, без да дължат обезщетение.

 4. Платформата може да съдържа връзки или препратки към интернет страници на трети страни, върху които Търговецът няма влияние или контрол. Търговецът не носи отговорност за съдържанието на тези интернет страници и дейността на техните администратори.

 

 1. СПОРОВЕ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

 

 1. Българското законодателство урежда отношенията между Търговеца и Клиентите, по отношение на които се прилагат настоящите Условия, включително във връзка с всички възникнали спорове между тях.

 2. Когато възникне спор между Търговеца и Потребител, който не е разрешен доброволно, Потребителят може да:

  1. отнесе спора за Алтернативно разрешаване на спорове като:

   1. се обърне към официалната страница на Европейската комисия за онлайн разрешаване на спорове.

   2. инициира формиране на помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите.

  2. подаде жалба до Комисията за защита на потребителите на място или онлайн на нейната интернет страница.

  3. подаде жалба до компетентния български съд.

 

 

Приложение 1: Стандартен формуляр за отказ

 

 

Стандартен формуляр за отказ

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

 

До "Лаптоп.БГ" ЕАД

ЕИК: 207465623

Адрес: гр. София, ул. “Боян Дамянов” 7

Електронна поща: [email protected]

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Номер на поръчката………………………………………………………………………..……

 

Поръчано на……………………………………………………………………………….………

 

Получено на……………………………. ………………………………………………………

 

…………………………………….……………………………………………………………

/Име на потребителя/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/Адрес на потребителя/

 

 

 

Дата……………………… Подпис………………