Logitech banner 1920x40

Формуляр за упражняване правото на отказ от договор

Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора.

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки: